Terms and conditions

Article 1: General

Lemon Live, subdivisie van Lemon Digital BV is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Lemon Live. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Lemon Live.

Article 2: Duration and termination

Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.
Lemon Live behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de koper onmiddellijk te beëindigen.
A) bij laattijdige betaling door de koper.
B) van zodra de onderneming van de koper het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, concordaat, vereffening of van elke andere gelijkaardige procedure of ingeval van kennelijk onvermogen van de koper.
C) wanneer de koper in gebreke blijft een van zijn verbintenissen tegenover Lemon Live na te leven meer dan 30 dagen na kennisgeving hiervan per aangetekende brief. Dergelijke beëindiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitwerking krijgen vanaf kennisgeving door Lemon Live aan de koper, onverminderd enige aanspraken van Lemon Live.
De koper kan eenmaal aangegane overeenkomst niet opzeggen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Lemon Live. Indien Lemon Live haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft dan zal dit zijn op uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper Lemon Live de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 15 procent van de overeengekomen koopprijs en met de overeengekomen koopprijs als maximum.

Article 3: Prices

Prijzen welke door Lemon Live in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Lemon Live meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

Article 4: Delivery, payment and protest periods

Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.
Lemon Live behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met de koper onmiddellijk te beëindigen.
A) bij laattijdige betaling door de koper.
B) van zodra de onderneming van de koper het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, concordaat, vereffening of van elke andere gelijkaardige procedure of ingeval van kennelijk onvermogen van de koper en
C) wanneer de koper in gebreke blijft een van zijn verbintenissen tegenover Lemon Live na te leven meer dan 30 dagen na kennisgeving hiervan per aangetekende brief. Dergelijke beëindiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitwerking krijgen vanaf kennisgeving door Lemon Live aan de koper, onverminderd enige aanspraken van Lemon Live.
De koper kan eenmaal aangegane overeenkomst niet opzeggen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Lemon Live. Indien Lemon Live haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft dan zal dit zijn op uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper Lemon Live de schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 15 procent van de overeengekomen koopprijs en met de overeengekomen koopprijs als maximum.

Article 5: Delivery of software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Lemon Live voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Lemon Live wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Lemon Live leiden. Geen enkele overeenkomst met Lemon Live brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Lemon Live of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van Lemon Live onder de URL www.lemonlive.be, en verklaart dat Lemon Live hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.
Lemon Live draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. …
De klant zal Lemon Live telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Article 7: Unauthorized use

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Lemon Live of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Lemon Live. Op eerste verzoek van Lemon Live zal de klant Lemon Live hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Lemon Live die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Lemon Live ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Lemon Live alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Lemon Live te claimen. Zo laat Lemon Live bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Lemon Live activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Article 8: Activity of web hosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.lemonlive.be evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Article 9: Liability

In geen geval is Lemon Live aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Lemon Live kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Lemon Live netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Lemon Live. Lemon Live zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Lemon Live gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Lemon Live volgens of in verband met een met de Lemon Live gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Article 10: Processing of personal data

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Lemon Live, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Lemon Live tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Lemon Live toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: administratie@lemonlive.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot administratie@lemonlive.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . Lemon Live behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Article 11: Miscellaneous

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Lemon Live voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Lemon Live. Indien een bepaling van een met Lemon Live gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Lemon Live worden.

Article 12: Applicable law and exclusive jurisdiction

Op alle overeenkomsten gesloten met Lemon Live is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Lemon Live zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brussel.

Article 13: Intellectual property rights

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Lemon Live en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Lemon Live of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lemon Live de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
De klant zal aanduidingen van Lemon Live of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
Lemon Live staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Lemon Live geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Article 14: Legal Matters

Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage conform het werkingsreglement van de VZW NATIONAAL INSTITUUT VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE-PRIVE ORGANISATIE-met zetel te Izegem, Dam 24. Deze clausule vervangt alle tegenstrijdige clausules.
Enkel Lemon Live kan afzien van een procedure via arbitrage. Indien zulks het geval is wordt de volgende paragraaf van toepassing:
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Lemon Live en de koper is het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Article 15: Malware / Hacks

De klant engageert zich ertoe de website regelmatig te updaten als er nieuwe versies van het gebruikte CMS systeem (Joomla, Drupal, WordPress, Magento) beschikbaar zijn. In het geval van een gehackte website is de klant zelf verantwoordelijk voor het herstellen van deze website. Dit moet steeds binnen maximaal 5 dagen na de ontdekking gebeuren. Lemon Live / Lemon Digital BV is niet verantwoordelijk voor de verspreiding van malware door websites van klanten. Lemon Live / Lemon Digital BV heeft steeds het recht de diensten van geïnfecteerde websites tijdelijk te onderbreken om hinder voor andere klanten te voorkomen. Het herstel van de website is gratis als het probleem opgelost kan worden door een backup terug te zetten van maximaal 6 dagen oud. Wanneer de hack later als 6 dagen wordt vastgesteld kan de klant beroep doen op de diensten van Lemon Live / Lemon Digital BV tegen het standaard uur tarief van 100€/uur excl. BTW.